Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky

I.
Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je společnost TFE elektronika s.r.o., IČO: 07197047, se sídlem nám. Svobody 1509, 696 81 Bzenec, zastoupená jednatelem panem Tomášem Flajzarem (kontaktní email: info@tfe.cz) a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.flacarp.com.
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 

II.
Uzavření kupní smlouvy
Internetová adresa www.flacarp.com obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Uvedené ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Nabídky prodeje zboží jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.
Prodávající je oprávněn objednané zboží dodat i prostřednictvím jiného dodavatele.
Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména:
- objednávané zboží
- způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení zboží
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží, s vyjímkami uvedenými v odstavci V. těchto Obchodních podmínek.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněna kontrola a změna vložených údajů. Po odeslání objednávky jsou údaje prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, která je součástí objednávky.
Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícímu na jeho uvedenou adresu elektronické pošty.
Kupující souhlasí s použitím komunikačním prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.
 

III.
Cena zboží a platební podmínky
1. Cena za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující hradit:
- v hotovosti, na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
- v hotovosti v místě provozovny prodávajícího (osobní odběr)
- on-line platebními metodami (platební kartou přes zabezpečené rozhraní společnosti ThePay)

Kupující je povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen „kupní cena“).
V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.

V případě, že je kupující z jiného členského státu EU a chce uplatnit odpočet DPH, nelze využít platbu on-line ThePay nebo automaticky generovanou Zálohovou fakturu, ale je nejprve třeba kontaktovat Prodávajícího za účelem ověření registrace a vystavení platebního dokladu bez DPH. 
 

IV.
Odstoupení od smlouvy
Koncový spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí nebo ode dne převzetí první dodávky zboží jedná-li se o pravidelnou opakovanou dodávku zboží, bez udání důvodu.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV. odst. 1 se kupní smlouva od počátku ruší.
Zde neleznete formulář pro odstoupení od smlouvy, ten prosím vyplňte a zašlete na naši adresu nejlépe spolu s vráceným zbožím.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. A to buď osobně na provozovně prodávajícího v dohodnutém termínu nebo poštou. Zboží nesmí být prodávajícímu vráceno formou dobírky nebo jiným způsobem, který by nedovoloval nejprve zkontrolovat jeho stav a teprve následně vyplatit kupní cenu nebo její část.
Prodávající je oprávněn provést ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
Ve lhůtě 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 3 tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 

V.
Přeprava a dodání zboží
Místem dodání je adresa uvedená v elektronické objednávce, nebo v případě volby "Osobní odběr" provozovna prodávajícího.
Zboží je dodáno převzetím zboží kupujícím.
Prodávající se zavazuje dodat zboží v nejkratším možném termínu, nejpozději 14 dnů od odeslání objednávky, pokud není u zboží uveden jiný dodací termín nebo pokud se smluvní strany nedohodly jinak. K ceně zboží je připočtena cena dopravy, dobírky a případně balné dle ceníku v nákupním košíku, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Uvedené ceny dopravy mohou být prodávajícím jednostranně upraveny v případě objemnějších zásilek, objednávek s větším počtem kusů a nebo z jiných důvodů, které prokazatelně navýší náklady na dopravu a služby s tím spojené na straně prodávajícího.
 

VI.
Odpovědnost za vady, záruka, spotřebitelské spory
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruky se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2161 a násl. Občanského zákoníku.
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 

VII.
Ochrana osobních dat a GDPR
1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb a dále dle zásad nařízení GDPR. Podrobnosti o zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR si můžete přečíst ZDE.
 

VIII.
Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Platnost změny obchodních podmínek je dnem jejich zveřejnění na www.flacarp.com.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné vůči kupujícímu dnem potvrzení závazné objednávky kupujícího prodávajícím.
Všechny texty, fotografie či ilustrace obsažené na webových stránkách www.flacarp.com podléhají autorským právům a nesmějí být kopírovány či jinak užívány bez písemného souhlasu prodávajícího.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.července 2017.

 

Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení   

1. Tento reklamační řád je vystaven společností TFE elektronika s.r.o., se sídlem náměstí Svobody 1509, 696 81 Bzenec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 106468, IČO: 07197047, DIČ: CZ07197047, tel. 731 115 151, email: flacarp@tfe.cz (dále jen „Prodávající“).

2. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi zákazníkem a Prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace

   1. Zákazník může uplatnit reklamaci v TFE elektronika s.r.o., náměstí Svobody 1509, 696 81 Bzenec

   2. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, poštou, nebo emailem na adrese flacarp@tfe.cz. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem.

   3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

   4. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zejména vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

   5. Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

   6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III. Rozsah práv z vadného plnění

   1. Práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka ohledně záruky Prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

   2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

       a. má zboží vlastnosti, které si Prodávající a zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

       b. se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

       c. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

       d. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

   4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

   5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 3.2 výše, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

   6. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.

   7. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

   8. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

   9. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (s výjimkou uvedenou v čl. 3.8 níže). To neplatí:

       a. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

       b. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo

       c. vyplývá-li to z povahy věci.

   10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

       a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

       b. na odstranění vady opravou věci,

       c. na přiměřenou slevu z kupní ceny

       d. odstoupit od smlouvy.

   11. Zákazník sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva podle čl. 3.12 až 3.14.

   12. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

   13. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

   14. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího.

IV. Závěrečná ustanovení

   1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

   2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

   3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.10.2022.

 

Formulář odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz